EKONOMİ
Giriş Tarihi : 22-07-2022 10:38

Yerli malı makine ve teçhizat kullananlara destek oranı artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Kümelenme Destek Programı'ndan yararlanan kümelenme teşebbüsünün, yerli malı makine ve teçhizat satın alması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca yüzde 15 ilave edilecek..

Yerli malı makine ve teçhizat kullananlara destek oranı artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Söz konusu program, Bakanlığın ilgili genel müdürlüğünce yürütülecek ve genel müdürlükçe çağrı ilanı ve ön değerlendirme, desteklenecek programın ilanı, destek ödemesinin gerçekleştirilmesi gibi işlemler yapılacak.

Genel müdürlükçe, ön değerlendirmeden geçen başvurular Değerlendirme Kuruluna sunulacak.

Değerlendirme Kurulu da genel müdürlüğün bağlı olduğu bakan yardımcısı başkanlığında, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış-çalışan tecrübeli kişiler arasından Bakanlıkça seçilen 7 asil ve 6 yedek üyeden oluşacak. Kurul, ön değerlendirmeyi geçen başvuruları ele alarak, desteklenmeye değer görülen başvuruları belirleyecek.

Değerlendirme Kurulunun, desteğin verilmesine, iş planı toplam bütçesinin artırılmasına ve desteğin sonlandırılmasına ilişkin kararları Bakanın onayına sunulacak.

Değerlendirme, genel müdürlük, bağımsız değerlendiriciler ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde yapılacak.

20 firma zorunluluğu

Yönetmelik kapsamında bir kümelenme birlikteliğinin desteklenebilmesi için birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren en az 20 firmanın birliktelik içinde bulunması zorunlu olacak.

Destek programına ilişkin çağrı, Bakanlık tarafından hazırlanarak ilan edilecek. Başvuru da kümelenme birlikteliği koordinatörü tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, çağrıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığa yapılacak.

Sonuçların ilan edilmesini takiben, desteklenmesi uygun görülen kümelenme birliktelikleri, Bakanlık tarafından belirlenen sürede kümelenme birlikteliğini temsil etmek üzere kurduğu veya belirlediği kümelenme teşebbüsünü Bakanlığa bildirecek. Kümelenme teşebbüsleri, bünyesinde koordinatörün yer aldığı bir "Kümelenme Birlikteliği Yürütme Kurulu" oluşturacak.

Destek oranı, iş planı bütçesinin yüzde 70'ini geçemeyecek

Desteklenmeye uygun görülen iş planının toplam bütçesi, kümelenme teşebbüsünün nakdi katkı tutarı ile kümelenme teşebbüsü veya kümelenme birlikteliği üyelerinin ayni katkı tutarı toplamından oluşacak.

Bakanlıkça sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında, iş planı toplam bütçesinin yüzde 70'ini geçemeyecek. Destek oranı, yüzde 70'i aşmamak koşuluyla Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli alanlara göre farklılaştırılabilecek.

Kümelenme teşebbüsü tarafından, iş planının uygulanması kapsamında yerli malı belgesi ile tefrik edilen makine ve teçhizatın satın alınması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca yüzde 15 ilave edilecek.

Bakanlık ve kümelenme birlikteliği tarafından taahhüt edilen destek tutarı sadece iş planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek. Ana destek alanları ise küme koordinasyonu, farkındalığı veya etkinliğini geliştirme, faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme, verimlilik ve yenilik olarak belirlendi.

İş planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması, etkinlik, verimlilik ve şeffaflık esaslarına uygun olarak öncelikle Türkiye'de üretilen ürünler tercih edilerek kümelenme teşebbüsü tarafından gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça, desteklerin verilebilmesi için faaliyet raporunda yer alan iş veya işlemlerin idari ve teknik yönden iş planına uygunluğu kontrol edilecek. Gerçekleştirilen iş veya işlemlerin uygun bulunması durumunda, yeminli mali müşavir tarafından onaylanan kümelenme teşebbüsü harcamaları ve ayni katkılar esas alınarak destek ödemesi yapılacak.